04-693-1021 Info@Mifne-Autism.com

תוכנית המשך ושילוב במסגרות חינוכיות

תוכנית המשך בבית המשפחה

לאחר סיום הטיפול האינטנסיבי במרכז מפנה, עם חזרתה של המשפחה לביתה בקהילה, מתחיל השלב השני בטיפול. ההורים מקבלים הדרכה וליווי ביישום של RPT (תרפיה במשחק הדדי) בביתם. הדבר דורש שעות טיפוליות יומיות בחדר משחקים שהוכן לצורך כך בבית. הילד מטופל בחדר זה מספר שעות מדי יום על ידי הוריו ומטפלים שהוכשרו למטרה זו.

המטפלים המופנים למשפחות הנם מטפלים מקצועיים בוגרי ביה"ס להכשרת מטפלים בגישת מפנה, באוניברסיטת בר-אילן. מטפלים אלו עובדים בבתי המשפחות בליווי הדרכה צמודה של מרכז מפנה.

מספר השעות הטיפוליות בבית יורד בהדרגה לפי התקדמות הפעוט ועם שילובו בגן ילדים מתאים.
המעקב מנוהל על ידי מדריך בכיר מצוות מפנה.

Drawing by a sibling at Mifne

ציור של אחות שטופלה במפנה

Review of Mifne Social Integration between 1995-2005

ניתוח נתונים של שילוב ילדים שטופלו במפנה בין השנים 1995-2005

שילוב במסגרות גניות

יכולת תהליך סוציאליזציה תלויה בראש ובראשונה ביכולת לפתח קשר בן אישי, דהיינו, אחד לאחד. רק אז מתאפשרת אינטראקציה בתוך קבוצה.

הגורם הקובע את משך זמן הטיפול בבית הינו ההתקדמות של הפעוט. ככל שיכולתו של הפעוט ליצור אינטראקציות חברתיות עולה, כך מתחזקת גם היכולת שלו לתקשר במצבים חברתיים שונים. זהו תהליך אינטראקטיבי התלוי בתפקוד של כל פעוט. חשיפה לילדים אחרים, לשפה ולמשחק שלהם, תורמת ומאיצה בדרך כלל את ההתפתחות, ועוזרת לילד להתקדם יותר ויותר למצב הקרוב ליכולת התפקוד האופטימאלית. בתהליך זה נדרש ליווי צמוד ומכוון. ברוב המקרים נבחר פעוטון או גן, שיאפשר לילד אינטראקציות חברתיות הדרגתיות ומכילות.

עוד על מפנה...

קבל מידע נוסף