04-693-1021 Info@Mifne-Autism.com

ביקור שגריר שוויץ Jean Daniel Ruch במרכז מפנה פברואר 2018
השגריר שמע על ייחודו של מרכז מפנה, הפיתוח של כלי האיתור המוקדם וגישת הטיפול, והביע עניין רב להמשך תמיכה במרכז.