04-693-1021 Info@Mifne-Autism.com

הגישה הטיפולית

תרפיה במשחק הדדי

הגישה הטיפולית של מפנה מבוססת על תיאוריית ההקשרות. מטרתה לחזק את היכולות הגלומות בתינוק, את המודעות שלו ליכולות אלה ואת בטחונו העצמי. שעות הטיפול הפרטניות בפעוט מבוססים על תרפיה במשחק הדדי. שיטת ה-Reciprocal Play Therapy) RPT) פותחה במרכז מפנה על מנת לעזור לפעוט לגלות את תחושת העצמי ואת ההנאה הטמונה בקשר אנושי, על ידי הוקרת היוזמות של הילד והרחבתן למשחק משותף.

בניית הקשר עם הפעוט

מטרת ה-RPT הינה להעלות את הסקרנות והמעורבות של הפעוט כמקור להנאה, לאפשר בנייה של אמון ולהגביר את המוטיבציה של הילד למעורבות באינטראקציה בין-אישית. RPT בשלושה שלבים

בתחילת הטיפול היוזמות של הפעוט ינחו את תגובות המטפל אליהן. בהדרגה, אמור להיווצר קשר בין הפעוט והמטפל.

הפעוט נמצא בטיפול אינטנסיבי, אחד על אחד, ב-RPT בכל יום, כולל סופי שבוע. מספר השעות נקבע על ידי רמת התפקוד ההתפתחותי של הפעוט.

תרפיה במשחק הדדי דורשת סביבה מופחתת בגירויים מסיחי דעת מאחר וגריית יתר עלולה להסיט את תשומת הלב של הפעוט.

תרפיה במשחק הדדי דורשת סביבה מופחתת בגירויים מסיחי דעת מאחר ובהרבה מקרים,
התינוק אינו יכול להכיל את עודף הגירויים.

עוד על מפנה...

קבל מידע נוסף